Sign In
 

 Liên Kết Website

 
 

 Cơ cấu tổ chức

 
Cơ cấu tổ chức
A

A. CHỨC NĂNG:

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là Chi cục) là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trụ sở của Chi cục đặt tại Số BN1-42 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

B. NHIỆM VỤ:

1. Nghiên cứu, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề tài, dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, ​hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. 

4. Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

5. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công. Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn theo quy định. 

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn.

8. Trang bị và quản lý chuẩn đo lường ở địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển chuẩn đo lường ngắn hạn, dài hạn theo sự chỉ đạo và phân công của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

9. Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

10. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo.

11. Thực hiện quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa tại địa phương theo nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình nhằm phát triển phong trào năng suất chất lượng tại địa phương; đồng thời, tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân tại địa phương theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

14. Tổ chức triển khai, quản lý việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào họat động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

15. Thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng của các loại sản phẩm mà không có khả năng gây mất an toàn với tiêu chuẩn tương ứng và sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm nằm trong danh mục do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

16. Tổ chức triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hàng năm trên địa bàn.

17. Hướng dẫn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

18. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

C. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

I. Lãnh đạo Chi cục

 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  Ngày sinh: 04/04/1978
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chi cục trưởng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

  Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

  Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

  Tin học: B


 • Nguyễn Công Khánh
  Ngày sinh: 18/08/1983
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
  Học vị: Thạc sĩ

  T​rình độ:

  + Chuyên môn: Cử nhân Hóa; Thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

  + Ngoại ngữ: C Anh văn

  + Tin học: A


II. Quản lý Đo lường

 • Đoàn Minh Hải
  Ngày sinh: 24/03/1980
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

  + Chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  + Ngoại ngữ: Anh Văn

  Tin học: B​

                 


 • Trần Thị Khánh Linh
   
       tranthikhanhlinh.jpg 


  Ngày sinh: 25/04/1994
  Quê quán: Hải Dương
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

  Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

  Ngoại Ngữ: Toeic 495

  + Tin học: B​

III. Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
 • Vũ Thanh Minh
  Ngày sinh: 04/04/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ: + Chuyên môn: Cử nhân Vật lý; Thạc sĩ HCC

                 + Ngoại ngữ: B Anh Văn

                 + Tin học: A


 • Võ Hoàng Phúc
  Ngày sinh: 04/12/1986
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

  + Chuyên môn: Kỹ sư Điện-Điện tử; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  + Ngoại ngữ: B Anh Văn

  + Tin học: A

IV. Hành chính Tổng hợp

 • Nguyễn Minh Thăng
  Ngày sinh: 22/06/1979
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:
  + Chuyên môn: Cử nhân hệ thống thông tin kinh tế.

  + Ngoại ngữ: B Anh văn

  + Tin học: B

  Phan Thị Hồng Thái


  Ngày sinh: 15/06/1984
  Quê quán: Quảng Bình
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

  + Chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Thạc sĩ Kế toán

  + Ngoại ngữ: B1 Anh Văn

  + Tin học: B

 • Nguyễn Thị Ngọc Mai
    
       Hinhthe.jpg
  Ngày sinh: 20/12/1989
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ: 

  + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

  + Ngoại ngữ: B Anh Văn

  + Tin học: A


 •  

​​​​​

 

 Video Clip

 
 • VINH DANH BKT NHÂN NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10
 • Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
 • Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • NSCL Cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành Những lợi ích của doanh nghiệp WEB
 • Tọa đàm Vai trò của Mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Dán tem truy xuất nguồn gốc - Phóng sự cafe sáng VTV3
 • Gỡ nút thắt đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
 • CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
 • Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
 • Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
 •  

   Ảnh hoạt động

   

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Trụ Sở: BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
  Tel: 02513.686618   Fax: 0613.823165  Website: www.tdc-dongnai.gov.vn - Email:tbtdongnai@tbtvn.org

  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Chi cục trưởng

  Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 12/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông cấp

  Chưa có thông tin